Ο Ζεόλιθος στη χοιροτροφία

Share

Ζεόλιθος και Χοιροτροφία

Πλεονεκτήματα από την χρήση του Ζεόλιθου

• Βελτιώνει τις ζωοτροφές με αποτέλεσμα τα ζώα να χρειάζονται λιγότερη τροφή.
• Αυξάνει το σωματικό βάρος των χοίρων στην προπάχυνση και στην πάχυνση.
• Αυξάνει το μέγεθος της τοκετοομάδας τόσο στη γέννηση όσο και στον απογαλακτισμό.
• Μειώνει το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού – σύλληψης
• Αυξάνει την παραγωγικότητα των χοιρομητέρων 8-10%
• Βελτιώνει το ρυθμό αύξησης των χοιριδίων.
• Επιμηκύνει την βιωσιμότητα χοιριδίων 15-18%.
• Απομακρύνει τα ελεύθερα μόρια της αμμωνίας στο έντερο και στην κοπριά.
• Βελτιώνει την πέψη των θρεπτικών συστατικών.
• Μειώνει τις υδαρές κοπριές.
• Ελέγχει τις επιβλαβείς οσμές, βελτιώνοντας έτσι το περιβάλλον για τα ζώα καθώς και τους ανθρώπους.